Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Werving & Selectie

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Wervingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

(a) “Algemene Wervingsvoorwaarden”: Deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op elke Opdracht tussen Barnes en Opdrachtgever.

(b) “Bruto jaarinkomen”: Het tussen Kandidaat en Opdrachtgever overeengekomen bruto jaarsalaris op basis van een fulltime dienstverband.

(c) “Fulltime dienstverband”: een dienstverband voor 40 uur per week.

(d) “Kandidaat/kandidaten”: de persoon of personen die na selectie door Barnes wordt/worden overgedragen aan de Opdrachtgever.

(e) “Opdracht”: De overeenkomst tussen Barnes group B.V. en de Opdrachtgever, waarbij Barnes zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren.

(f) “Opdrachtgever”: De natuurlijke of rechtspersoon voor wie Barnes zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.

(g) “Barnes”: is een handelsnaam van Barnes group B.V., KvK: 89745973, gevestigd te Amsterdam, Nederland.

(h) “Rechtsverhouding”: de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Kandidaat, op grond waarvan de Kandidaat werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

(i) “Partijen”: Opdrachtgever en Barnes group gezamenlijk.

(j) “Bemiddelingsovereenkomst”: elke aanbieding, offerte of afspraak tussen Opdrachtgever en Barnes op grond waarvan Barnes zich inspant om één of meerdere Kandidaten voor te dragen aan Opdrachtgever voor een bij Opdrachtgever in te vullen vacature.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen Opdrachtgever en Barnes gesloten Bemiddelingsovereenkomst en vervangen eventuele eerdere door Barnes gehanteerde algemene voorwaarden. 

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Eventuele door Opdrachtgever gebruikte Algemene Voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Tussen Barnes en Opdrachtgever komt een Bemiddelingsovereenkomst tot stand zodra Barnes een verzoek van Opdrachtgever om Kandidaten te selecteren bevestigt.

Artikel 4. Verplichtingen

4.1 Op basis van de van Opdrachtgever gekregen informatie en de omschrijving van de vacature zal Barnes zich inspannen om één of meerdere Kandidaten te selecteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van Opdrachtgever.

4.2 Barnes gaat zorgvuldig om met de in het kader van de Bemiddelingsovereenkomst van Kandidaat en Opdrachtgever verkregen vertrouwelijke informatie. 

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal zelfstandig een oordeel vormen over de geschiktheid van een Kandidaat voordat zij hem of haar een arbeidsovereenkomst aanbiedt. 

5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de middels de referenties verkregen informatie als ook de door de Kandidaat opgegeven diploma’s. 

5.3 Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met de over de Kandidaten verkregen informatie en verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Bemiddelingsovereenkomst verkregen vertrouwelijke informatie.

5.4 Opdrachtgever zal Kandidaten die door de opdrachtnemer zijn aangeboden die zich rechtstreeks tot haar wenden in verband met de Opdracht onverwijld doorverwijzen naar Barnes.

Artikel 6. Overige verplichtingen Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Barnes op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen.

6.2 Indien de Opdrachtgever een door Barnes geïntroduceerde Kandidaat binnen 12 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, het geen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling aan Barnes van de fee conform het in artikel 6.4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden.

6.3 Indien de Opdrachtgever een door Barnes geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 12 maanden na de introductie van de Kandidaat door Barnes alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de fee conform het in artikel 6.4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde.

6.4 Wanneer Opdrachtgever het bepaalde in artikel 6 overtreedt en/of niet nakomt, is hij een direct opeisbare boete van € 20.000,- aan Barnes verschuldigd voor iedere niet-nakoming. De boete is verschuldigd door het enkele feit van niet-nakoming en laat onverlet het recht van Barnes om in plaats van voornoemde boete volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 7. Fee en betalingswijze

7.1 De door de Opdrachtgever aan Barnes verschuldigde fee van een wervings- en selectieprocedure bedraagt in totaal 30% van het eerste Bruto jaarinkomen dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen. Deze fee is exclusief BTW.

7.2 Het bruto jaarsalaris wordt altijd berekend op basis van een 40 urige werkweek, een fulltime jaarsalaris ongeacht of de kandidaat fulltime of parttime werkt. Het bruto jaarsalaris is inclusief (eventuele) 13e maand. De 13e maand wordt

alleen mee berekend in het bruto jaarsalaris, als de 13e maand daadwerkelijk in het arbeidsovereenkomst van de opdrachtgever is opgenomen.

7.3 Wanneer met een Kandidaat een parttime dienstverband en/of een dienstverband voor bepaalde tijd (korter dan één jaar) wordt overeengekomen, wordt de fee berekend als ware het een Fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Artikel 8. Betaling en facturering

8.1 De Opdrachtgever zal, indien zij dat voor haar eigen boekhouding wenst, de Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ondertekening van het arbeidscontract een inkooporder verschaffen op basis waarvan de Opdrachtnemer kan factureren.

8.2 Indien de Opdrachtgever geen inkooporder wenst of niet verschaft binnen de genoemde termijn, 14 dagen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om de Opdrachtgever te factureren ook zonder dat een inkooporder is verschaft. 

8.3 Facturen van de Opdrachtnemer dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan de Opdrachtgever in verzuim is. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (6:119a BW) verschuldigd. 

8.4 Betaling door Opdrachtgever vindt plaats binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

8.5 Bij interim bemiddelingen zal Barnes maandelijks factureren richting Opdrachtgever.

Artikel 9. Incassokosten

9.1 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Barnes spant zich in om voor Opdrachtgever een geschikte Kandidaat te vinden, maar Opdrachtgever heeft een onderzoeksverplichting zoals omschreven in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. 

10.2 Barnes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de uiteindelijk door Opdrachtgever gekozen Kandidaat niet aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoet, 

10.3 Barnes is derhalve niet aansprakelijk voor enige vorm van materiële en immateriële schade die Opdrachtgever in verband met de Bemiddelingsovereenkomst en/of de arbeidsovereenkomst lijdt. Hieronder is onder meer begrepen: 

(a) Niet-nakoming door de Kandidaat van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever; 

(b) Voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst; 

(c) Schade, verlies en/of gederfde winst aan de zijde van de Opdrachtgever die op welke wijze dan ook verband houdt met de voordracht van de Kandidaat en/of de door hem verrichte of niet verrichtte werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever. 

10.4 Opdrachtgever vrijwaart Barnes voor eventuele aanspraken van derden in verband met de Bemiddelings-overeenkomst en/of de arbeidsovereenkomst. 

Artikel 11. Vroegtijdige beëindiging Rechtsverhouding

11.1 Indien een Opdrachtgever, nadat een Kandidaat het aanbod van de Opdrachtgever tot het aangaan van een Arbeidsrelatie heeft geaccepteerd, dat aanbod om wat voor reden dan ook intrekt voor de aanvangsdatum van die Arbeidsrelatie, is de Opdrachtgever aan Barnes een vergoeding van € 7.500,- verschuldigd.

Artikel 12 Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, deze Algemene Voorwaarden.

Freelance

Artikel 1: Toepasselijkheid
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Barnes group B.V. (nader te noemen: Barnes) te verrichten diensten.
b) Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Barnes die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.
c) De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtnemer, (eind)klant en/of agency zijn vanwege de specifieke aard van de dienstverlening van Barnes op met Barnes gesloten overeenkomsten niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
d) Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Barnes en opdrachtnemer, (eind)klant en/of agency zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2: Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
a) Barnes: de in Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Barnes B.V.
b) Klant: de partij die opdrachtnemer zonder behulp van een agency inzet om op grond van een
overeenkomst van opdracht met Barnes als zelfstandige werkzaamheden te verrichten binnen
haar bedrijf.
c) Agency: de natuurlijke,- of rechtspersoon die de werving en selectie van de opdrachtnemer
heeft verzorgd om opdrachtnemer op grond van een overeenkomst van opdracht met Barnes
als zelfstandige werkzaamheden te laten verrichten bij de eindklant van het agency.
d) Eindklant: de klant van het agency waar de opdrachtnemer op grond van een overeenkomst
van opdracht met Barnes de werkzaamheden zelfstandig gaat verrichten.
e) Opdrachtnemer: de natuurlijke,- of rechtspersoon die zelfstandig en op grond van een overeenkomst van opdracht met Barnes, voor de (eind)klant werkzaamheden verricht. Ook
genoemd ZP-er of ZZP-er.
f) Opdracht: werkzaamheden die de opdrachtnemer zelfstandig bij de (eind)klant uitvoert.
g) Deelovereenkomst: het door Barnes aan de (eind)klant en/of het agency ter beschikking
gestelde document waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor de uitvoering van de
opdracht.
h) Mantel- of samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Barnes en de (eind)klant
en/of het agency ten behoeve van de inhuurprocessen van externen.
i) Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst tussen Barnes en opdrachtnemer die enkel
tot stand komt nadat de deelovereenkomst zowel door Barnes als de (eind)klant en/of het agency getekend is.


Artikel 3: Offertes
Alle aanbiedingen en prijsopgaven (incl. bijlagen) van Barnes worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt. Alle offertes zijn geldend gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte anders is aangegeven.


Artikel 4: Dienstverlening Barnes algemeen
a) De diensten van Barnes zijn gericht op het ondersteunen en optimaliseren van de inhuurprocessen van externe zelfstandigen aan de (eind)klant en/of de agency. Barnes verleent haar diensten aan de klant, aan de agency, aan de eindklant van de agency en de opdrachtnemer. De diensten worden beschreven in artikelen 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden.
b) Ten behoeve van de samenwerking tussen Barnes en de (eind)klant en/of het agency sluit Barnes een mantel- of samenwerkingsovereenkomst met elk van de voornoemde betrokken partijen.
c) De inschrijving van de (eind)klant, agency en opdrachtnemer schept voor Barnes geen verplichting tot het verlenen van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde diensten. Barnes is slechts gehouden tot uitvoering van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde diensten voor zover zij een specifieke opdracht daartoe aanvaardt.
d) Barnes wordt geacht de opdracht tot het verlenen van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde diensten te hebben aanvaard, indien zij aan de (eind)klant en/of het agency een onvoorwaardelijke deelovereenkomst heeft verzonden.


Artikel 5: Dienstverlening Barnes met betrekking tot de administratieve verwerking van de opdracht
a) Ten behoeve van de opdrachten van individuele opdrachtnemers die tot stand komen, stelt Barnes met de informatie van de (eind)klant en/of de agency de deelovereenkomst op. Indien Barnes na een aanvraag van (eind)klant en/of agency de opdracht tot het verlenen van haar diensten wenst te aanvaarden, zendt zij aan de (eind)klant en/of de agency ter ondertekening de deelovereenkomst. De deelovereenkomst bevat een weergave van de voor de uitvoering van de opdracht relevante gegevens. De deelovereenkomst wordt geacht gemaakte afspraken juist weer te geven.
b) Barnes is te allen tijde gerechtigd haar dienstverlening te staken ingeval de opdrachtnemer,de (eind)klant en/of de agency het onderling oneens zijn over de voorwaarden waaronder de opdracht dient te worden uitgevoerd.
c) Barnes verleent geen diensten bij vastlegging van eventuele overeenkomsten tussen het agency en de opdrachtnemer en evenmin bij de vastlegging van de overeenkomsten tussen het agency en de eindklant. Ongeacht de inhoud van dergelijke afspraken blijft Barnes te allen tijde gerechtigd haar diensten uit te voeren overeenkomstig hetgeen in de deelovereenkomst, mantelovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, overeenkomst vanopdracht en deze Algemene Voorwaarden is vermeld.


Artikel 6: Dienstverlening Barnes met betrekking tot facturering
a) Barnes zal facturen van de opdrachtnemer in ontvangst nemen en beoordelen aan de handen op basis van door de (eind)klant of het agency geaccordeerde urenspecificaties van de betreffende opdrachtnemer, die de opdrachtnemer tezamen met elke daarop betrekking hebbende factuur aan Barnes zal toesturen.
b) Per periode (in beginsel binnen een week na ontvangst van de factuur van een opdrachtnemer) zal Barnes aan de (eind)klant of het agency een verzamelstaat van facturen sturen van alle opdrachtnemers ten aanzien waarvan zij de facturenstroom regelt.
c) Barnes neemt de betaling van de (eind)klant of het agency op de in 6 b) genoemde (verzamelstaat van) facturen in ontvangst. Barnes betaalt de van de (eind)klant of het agency ontvangen geldbedragen aan de opdrachtnemer, onder inhouding van de aan Barnes toekomende marge. Indien de overeenkomst van opdracht via bemiddeling van het agency tot stand is gekomen en rechtstreeks aan de eindklant gefactureerd wordt, zal Barnes de marge van het agency aan het agency betalen, zulks onder inhouding van de aan Barnes toekomende marge.
d) Indien de facturen van de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 6 b) overeenkomen met de door (eind)klant of het agency akkoord bevonden urenspecificatie, zal Barnes zorgdragen voor betaling van het aan de opdrachtnemer toekomende bedrag gemiddeld binnen 14 dagen nadat Barnes de factuur van de opdrachtnemer heeft ontvangen. In voorkomend geval neemt Barnes het bepaalde in artikel 6 c) (betaling aan de agency en inhouding ten behoeve van Barnes) in acht.
e) De opdrachtnemer kan uit hoofde van de in artikel 6 b) bedoelde facturen uitsluitend een aanspraak op Barnes doen gelden, indien en voor zover de (eind)klant of het agency aan Barnes betaald heeft.
f) Indien de in artikel 6 e) genoemde betalingen door Barnes zijn verricht zonder dat de (eind)klant of het agency de daarop betrekking hebbende facturen aan Barnes heeft voldaan, is Barmes gerechtigd de aan de opdrachtnemer betaalde bedragen onmiddellijk, als zijnde onverschuldigd betaald, terug te vorderen zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en onverminderd de aanspraken van Barnes op de (eind)klant of het agency. De opdrachtnemer zal in dat geval de van Barnes ontvangen bedragen op eerste verzoek aan Barnes terugbetalen.
g) Barnes heeft jegens de opdrachtnemer geen verplichting tot het nemen van incassomaatregelen tegen de (eind)klant of het agency indien deze verzuimt de hem door Barnes toegezonden facturen te betalen. Ter inning van deze facturen blijft Barnes, zolang Barnes dat wenselijk acht, gerechtigd incassomaatregelen tegen de (eind)klant of het agency te nemen zonder dat daartoe een nadere opdracht van de opdrachtnemer vereist is. Voor zover ten behoeve van deze vorderingen nadere rechtshandelingen noodzakelijk mochten zijn (zulks ter beoordeling door Barnes) zal de opdrachtnemer, op eerste verzoek van Barnes, daaraan medewerking verlenen.


Artikel 7: Bijzondere verplichtingen (eind)klant, agency en opdrachtnemer jegens Barnes
a) In het geval dat Barnes geen rechtstreeks contact heeft met de eindklant is het agency gehouden Barnes adequaat en terstond te informeren omtrent alle zaken aangaande de eindklant en de opdracht die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. In het geval van schade ten gevolge van de gebrekkige informatievoorziening door het agency, is het agency gehouden deze schade aan Barnes te voldoen.
b) Het agency ziet er op toe c.q. de (eind)klant neemt in acht dat bij een opdracht een opdrachtnemer uitsluitend verzocht wordt om werkzaamheden te verrichten als omschreven in de deelovereenkomst, bij gebreke waarvan Barnes gerechtigd is tot ontbinding van de overeenkomst van opdracht, onverminderd de haar overigens toekomende rechten.
c) Barnes is noch jegens de eindklant, noch jegens de opdrachtnemer, aansprakelijk voor fouten van het agency.
d) Tenzij anders overeengekomen, word bij rechtstreekse facturatie aan de eindklant de kosten van het agency geacht te zijn begrepen in het door Barnes in rekening gebrachte verkooptarief.
e) In geval de eindklant weigert te betalen om redenen die hun oorzaak vinden in nalatighandelen van het agency, is het agency verplicht op eerste verzoek aan Barnes een vergoeding te betalen
gelijk aan het volledige tarief van Barnes.
f) De opdrachtnemer staat in voor de juistheid van de door hem met betrekking tot de
opdrachtnemer aan Barnes ter beschikking gestelde gegevens. De opdrachtnemer is jegens Barnes aansprakelijk voor alle schade die Barnes lijdt ten gevolge van de verwerking van onjuiste gegevens.
g) De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de (eind)klant of derden. De (eind)klant of derden kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
h) Indien de Belastingdienst van oordeel is dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking met als gevolg een opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen of correctieverplichting, zullen opdrachtnemer, (eind)klant en/of agency Barnes vrijwaren van alle aansprakelijkheden die daartoe verband houden en voor alle daaruit voortvloeiende schade. De opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte aangifte en afdracht van door hem verschuldigde belastingen.
i) De opdrachtnemer, de (eind)klant en/of de agency zijn gehouden er gezamenlijk op toe te zien of te doen toezien dat op de declaratie het juiste aantal gewerkte uren wordt vermeldt,dat de kolommen die van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien al gemaakt, naar waarheid zijn ingevuld.
j) De opdrachtnemer, de (eind)klant en/of het agency zien er op toe dat de door de opdrachtnemer bijgehouden urenstaten geaccordeerd worden. Barnes is niet verplicht de door de opdrachtnemer aangeleverde facturen te verwerken indien de urenstaten niet door de (eind)klant en/of het agency voor akkoord zijn ondertekend.
k) Indien bij de totstandkoming van een opdracht een agency betrokken is en Barnes rechtstreeks factureert aan de eindklant, dient de eindklant opzeggingen, reclames en alle andere kennisgevingen die betrekking kunnen hebben op de door Barnes uit te voeren diensten mede aan het adres van Barnes in Amsterdam te zenden.

Artikel 8: Facturen
a) Facturering, waaronder de facturering als bedoeld in artikel 6, geschiedt aan de hand van door de opdrachtnemer en de (eind)klant en/of de agency ingevulde en ondertekende declaratie en/of hetgeen Barnes schriftelijk heeft bevestigd.
b) Bij verschil tussen de bij Barnes ingeleverde declaratie en het door (eind)klant en/of agency behouden afschrift, geldt de bij Barnes ingeleverde declaratie als volledig bewijs behoudenshet tegenbewijs door de (eind)klant en/of de agency dat het genoemde verschil niet aan hem toe te rekenen is.


Artikel 9: Betaling
a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling zonder enige korting, verrekening of aftrek welke niet door Barnes is toegestaan, door overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening.
b) Betaling via automatische incasso wordt gelijk gesteld aan overschrijving op de bankrekening zoals vermeld op de factuur.
c) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn geldt. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het tegoed van Barnes crediteert.
d) Door de (eind)klant of het agency gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen diehet langst openstaan, zelfs al vermeldt de (eind)klant of het agency dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
e) Bij niet betaling binnen de in artikel 9 c) bedoelde termijn, is een wettelijke rente gelijk aan een percentage van 8% per jaar over het openstaande bedrag, vanaf datum verzuim, zonder nadere ingebrekestelling, aan Barnes verschuldigd.
f) Bij niet betaling binnen de termijn als genoemd in artikel 9 c) is Barnes zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleent – bij de (eind)klant en/of het agency in rekening te brengen. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Barnes is ingeroepen respectievelijk de vordering door Barnes ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de (eind)klant en/of de agency verschuldigd zijn.
g) Uitsluitend betalingen aan Barnes werken bevrijdend. Betalingen aan de andere betrokken partijen of het verstrekken van een voorschot aan de opdrachtnemer leveren geen grond op voor schulddelging of schuldvergelijking.
h) In geval van liquidatie, insolventie, schuldsanering, faillissement of surseance van betaling van de (eind)klant en/of de agency zullen de verplichtingen van de (eind)klant en/of het agency geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10: Opschorting
Indien opdrachtnemer, (eind)klant en/of agency niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden is Barnes gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden per direct op te schorten of van verdere uitvoering af te zien. Barnes is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk te stellen van de betaling van voorschot aan Barnes.


Artikel 11: Schadevergoeding
Barnes behoudt zich het recht voor alle geleden schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) bij de opdrachtnemer, (eind)klant en/of de agency in zijn geheel te verhalen indien Barnes schade leidt als gevolg van het feit dat:
§ de Belastingdienst van oordeel is dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking met als gevolg een opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen of correctieverplichting;
§ opdrachtnemer, (eind)klant en/of agency één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt jegens Barnes;
§ Barnes door verwijtbaar handelen of gedrag van de opdrachtnemer, de (eind)klant en/of agency genoodzaakt is dienstverlening te beëindigen;
§ De (eind)klant en/of agency een opdrachtnemer werkzaamheden laat verrichten alvorens de overeenkomst van opdracht tot stand gekomen is.


Artikel 12: Overmacht
a) Barnes is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Barnes verleende opdrachten indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen; stroomstoringen, storingen in internet- en telefoonverbindingen, ernstige storing in het productieproces en anderszins oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, terrorisme, brand, inbraak, en andere calamiteiten als werkstaking, uitsluiting, ziekte, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden direct gevolg hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
b) Zodra een onder lid a) genoemde omstandigheid zich voordoet, zal Barnes de opdrachtnemer, de (eind)klant en/of het agency daarvan mededeling doen. Indien nakoming door Barnes tijdelijk onmogelijk is, is Barnes gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
c) Ingeval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de onder lid b) bedoelde mededeling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geacht te zijn ontbonden, onder de verplichting van de opdrachtnemer, de (eind)klant en/of het om van Barnes af te nemen en aan Barnes te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, zonder dat dit aan de opdrachtnemer, de (eind)klant en/of het agency enige aanspraak op schadevergoeding geeft.

Artikel 13: Uitsluiting/beperking aansprakelijkheid Barnes
a) Barnes is niet belast met de werving en selectie van opdrachtnemers. Barnes is niet aansprakelijk voor fouten die gemaakt worden in verband met de keuze van deopdrachtnemer, ongeacht of de werving en selectie door de klant zelf of een agency is uitgevoerd.
b) Barnes is jegens de opdrachtnemer, de (eind)klant en/of de agency slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Barnes verwijtbare en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht, mantel- en/of samenwerkingsovereenkomst.
c) Barnes is niet aansprakelijk voor schade en letsel aan de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer ten gevolge van het handelen van de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden op locatie van de (eind)klant, ongeacht of aan de opdrachtnemer ter zake een verwijt te maken valt.
d) Onverminderd het bepaalde in lid b) en c) is Barnes niet aansprakelijk voor:
• schade ten gevolge van het feit dat de opdrachtnemer in strijd met enig voor hem geldend
relatie- of concurrentiebeding werkzaamheden uitvoert bij de (eind)klant;
• schade die ontstaan is door handelen van een opdrachtnemer op een moment gelegen vóór
totstandkoming van de opdracht;
• indirecte schade, zoals schade in de vorm van stagnatieschade, bedrijfsschade en andere
gevolgschade;
• schade die de maximale uitkering te boven gaat, die de verzekeraar van Barnesverstrekt
inzake de aansprakelijkheid van Barnes. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is iedere aansprakelijkheid van Barnes beperkt tot het factuurbedrag van de over de laatste twee maanden door Barnes aan klant verzonden facturen, die betrekking hebben op de opdracht in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
e) De aansprakelijk zijn voor de hiervoor genoemde leden b) t/m d) bedoelde schade, dan wel van de opdrachtnemer die na voldoening van de schade aan de derde deze op Barnes wil verhalen. Deze vrijwaring betreft niet alleen de vordering van de derde doch ook alle kosten, waaronder de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.


Artikel 14: Auteursrechten
a) Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Barnes zich de rechten en bevoegdheden voor die Barnes toekomen op grond van de Auteurswet.
b) De in het kader van de overeenkomst eventueel door Barnes tot stand gebrachte overeenkomsten, brochures, geschriften of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Barnes, ongeacht of deze aan de opdrachtnemer, de (eind)klant en/of het agency of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 15: Geheimhouding
a) Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b) Indien Barnes op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Barnes zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Barnes niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtnemer, de (eind)klant en/of het agency niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
(eind)klant en de agency vrijwaren Barnes indien zij ten opzichte van een derde

Artikel 16: Geschillen/ Toepasselijk recht / Wijzigingen / Nieuwsbrief
a) Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van Barnes bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft Barnes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
b) Op elke overeenkomst tussen Barnes en (eind)klant en/of de agency en tussen Barnes en de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
c) Op overeenkomsten die reeds voor datum van depot van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn gesloten, zijn deze Algemene Voorwaarden direct van toepassing tenzij de aard van de wijzigingen in de resp. artikelen zich daar in redelijkheid tegen verzet of de opdrachtnemer, de (eind)klant en/of de agency daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.
d) Wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn bindend na kennisgeving van de wijzigingen of aanvullingen aan partijen door Barnes.
e) Door zich in te schrijven bij Barnes geven de opdrachtnemer, de (eind)klant en/of de agency Barnes toestemming alle geregistreerde contactpersonen binnen de opdrachtnemer, de (eind)klant en/of het agency e-mailnieuwsbrieven te verstrekken tot het moment van schriftelijke afmelding.