Menu Sluiten

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING Barnes B.V.

Inleiding

Barnes B.V. respecteert uw privacy en hecht eraan uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt te beschermen. Dit Privacyverklaring beschrijft de manieren waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden wij dit doen. Ook beschrijft dit Privacyverklaring de gevallen waarin we uw persoonsgegevens delen en hoe u uw wettelijke rechten kunt uitoefenen. Barnes B.V. houdt zich bij het verwerken van uw persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacywet- en regelgeving.

Voor de doeleinden van dit Privacyverklaring, betekent de term “persoonsgegevens” alle informatie waarmee u geïdentificeerd wordt of waarmee het mogelijk is om u in combinatie met andere informatie te identificeren.

Dit Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen, u dient dit beleid dan ook regelmatig na te zien. Dit Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 november 2022.

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Over ons

Barnes B.V. (hierna aangeduid met “Barnes”, “wij”, “ons” of “onze”) is een wervings- en selectiebureau, gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling. Dit Privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door Barnes B.V.   

Indien u vragen heeft over dit Privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.

Onze contactgegevens

Volledige naam van rechtspersoon: Barnes BV

Ter attentie van: Tim Stam

E-mailadres: Tim@barnes.nl

Postadres: P.C. Hooftstraat 47/3 (1071 BN) te Amsterdam.

2. De gegevens die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken of overdragen, afhankelijk van ons gebruiksdoeleinde. We hebben deze persoonsgegevens als volgt gecategoriseerd:

Dienstverlening kandidaten

Barnes verwerkt persoonsgegevens om geschikte kandidaten te vinden zodat we aan de wensen van onze opdrachtgevers kunnen voldoen. Wij verwerken hiervoor persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of persoonsgegevens die door u openbaar op het internet zijn gezet. Als kandidaat worden uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de dienstverlening gebruikt om u te informeren over onze dienstverlening, om uw geschiktheid voor vacatures of opdrachten vast te stellen, om u mogelijk interessante job updates te sturen, en om u met uw toestemming voor te stellen aan werk- en opdrachtgevers waar u geïnteresseerd in bent.

Barnes verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, nationaliteit;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over huidige en voorafgaande werkervaring, diploma’s, vaardigheden, interesses en alle andere relevante informatie die u met ons deelt.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Salarisindicatie;
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie;
 • Andere gegevens die door jou verstrekt zijn in het kader van de dienstverlening;
 • Marketing- en communicatiegegevens inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en uw communicatievoorkeuren.

Dienstverlening cliënten

Barnes verwerkt persoonsgegevens van (werknemers van) klanten om de uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken, en om potentiële klanten aanbiedingen te kunnen doen en informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening. Barnes verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon;
 • (Zakelijk) telefoonnummer contactpersoon;
 • (Zakelijk) e-mailadres contactpersoon;
 • Functie contactpersoon;
 • Factuurgegevens;
 • Opdrachtgegevens;
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie;
 • Andere gegevens die door jou verstrekt zijn in het kader van de dienstverlening;
 • Marketing- en communicatiegegevens inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en uw communicatievoorkeuren.

Solliciteren bij Barnes

Wanneer u op een interne functie solliciteert bij Barnes verwerkt Barnes de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht, nationaliteit;
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over huidige en voorafgaande werkervaring, diploma’s, vaardigheden, interesses en alle andere relevante informatie die u met ons deelt;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant, bijvoorbeeld referenties;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Salarisindicatie;
 • Burgerservicenummer en andere belasting gerelateerde informatie;
 • Een kopie van uw rijbewijs en/of paspoort/identiteitsbewijs;
 • Screeningsinformatie wanneer van toepassing;
 • Financiële gegevens inclusief bankgegevens;
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie;
 • Andere gegevens die door jou verstrekt zijn in het kader van de sollicitatieprocedure.

Plaatsing van zelfstandig professionals
Wanneer u via ons als zelfstandig professional bij een van onze opdrachtgevers gaat werken, verwerkt Barnes de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst die u als zelfstandig professional met ons hebt gesloten:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht, nationaliteit;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over huidige en voorafgaande werkervaring, diploma’s, vaardigheden, interesses en alle andere relevante informatie die u met ons deelt;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Salarisindicatie;
 • Gewerkte uren;
 • Burgerservicenummer (of equivalent in uw land) en andere belasting gerelateerde informatie;
 • Financiële gegevens inclusief bankgegevens;
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie;
 • Andere gegevens die door jou verstrekt zijn in het kader van de dienstverlening;
 • Marketing- en communicatiegegevens inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en uw communicatievoorkeuren.

3. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, te weten:

 • Rechtstreekse interacties. U kunt ons uw persoonsgegevens in persoon geven, of door formulieren in te vullen, of door met ons per post, e-mail, sociale media, telefonisch of op andere wijze te corresponderen. Hieronder vallen persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • Contact met ons opneemt;
  • Solliciteert op een functie via de website bij Barnes;
  • Gebruik maakt van onze dienstverlening;
  • Zich abonneert op onze nieuwsbrieven;
  • Verzoekt om u marketingmateriaal toe te sturen; of
  • Een klacht indient of ons feedback geeft.
 • Derden of openbaar toegankelijke bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden zoals hieronder aangegeven:
  • Persoonsgegevens die door jou openbaar op het internet zijn gezet;
  • Identiteits- en contactgegevens van databrokers;
  • Identiteits- en contactgegevens van openbaar toegankelijke bronnen zoals het handelsregister;
  • Tewerkstellings-, identiteits- en contactgegevens van externe recruitmentbureaus.

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet dit ons toestaat. Wij baseren ons gebruik van uw persoonsgegevens op een van de volgende wettelijke grondslagen, afhankelijk van het doeleinde:

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

 • Wanneer het noodzakelijk is in het kader van onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en wij overwogen hebben dat uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan onze belangen of die van de desbetreffende derde. Bijvoorbeeld voor het solliciteren bij Barnes. Deze persoonsgegevens worden voor dit doeleinde voor 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, of voor 1 jaar na het afronden van de sollicitatieprocedure met jouw toestemming. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om potentiële nieuwe werknemers te werven en te kunnen laten solliciteren.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor zolang nodig is om aan onze wettelijke plichten te voldoen. Bijvoorbeeld om onze administratie bij te houden.
 • Wanneer het noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren, of om op uw verzoek voor het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen. De grondslag voor deze verwerking is de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst die wij bijvoorbeeld met jou als zelfstandig professional hebben afgesloten.
 • Wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegevens. Bijvoorbeeld voor bepaalde marketingdoeleinden die wij niet kunnen baseren op ons gerechtvaardigd belang. De grondslag voor het voorstellen van jou aan opdracht- of werkgevers is de toestemming die u hiervoor geeft.
 • In het algemeen gaan we niet van toestemming uit als wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer wij het gebruik van uw gegevens wel op toestemming baseren, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Wij zullen het gebruik van de persoonsgegevens dat wij op deze grondslag baseren dan beëindigen.

Let op dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken voor meerdere wettelijke grondslagen, afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie wilt over de specifieke wettelijke grondslag die we hanteren om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er meer dan één grondslag in de tabel hieronder staat aangegeven.

Marketing

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot marketing. Af en toe zullen we u informatie sturen waarvan we denken dat u deze interessant zou kunnen vinden. Wij benaderen u alleen voor marketingdoeleinden als u uw gegevens voor dit doel heeft verstrekt of als u een bestaande klant bij ons bent.

U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met het u toesturen van marketingberichten door de afmeldlinken te volgen op marketingberichten die u ontvangt of door contact met ons opnemen.

Cookies

Barnes B.V. maakt geen gebruik van cookies op haar website.

5. Gegevensbewaring

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. We houden uw persoonsgegevens bij zolang dit nodig is om het doeleinde te verwezenlijken waarvoor ze werden verzameld, met inbegrip van de doeleinden voor het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met factoren zoals de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere wijze kunnen realiseren, de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van persoonsgegevens in beschouwing, de toepasselijke wettelijke verplichtingen en het mogelijke risico op schade voor u door ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens of door ongeoorloofde toegang daartoe (of vrijgave van de persoonsgegevens).

U kunt informatie over de bewaartermijn voor uw persoonsgegevens voor de diverse doeleinden opvragen door contact met ons op te nemen. In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen, voor meer informatie zie hieronder.

6. Vrijgave van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen voor de relevante doeleinden die in paragraaf 4 hierboven omschreven zijn:

 • Onze opdrachtgevers in het kader van arbeidsbemiddeling wanneer u bij ons hebt aangegeven dat u aan die opdrachtgever voorgesteld wil worden in het kader van een opdracht of functie.
 • Onze opdrachtgevers en tussenpersonen wanneer u via ons als zelfstandig professional bij een opdrachtgever aan de slag gaat.
 • Professionele adviseurs inclusief advocaten, bankiers, accountants, voor het leveren van consultancy-, bankier-, juridische-, verzekerings- en accountancydiensten aan ons.
 • Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden wanneer wij hiertoe verplicht zijn in het kader van een wettelijke plicht of een gerechtelijk bevel.
 • Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden tussen de rechtspersonen die deel zijn van Barnes B.V.
 • Derden waarmee we ervoor kiezen om aan hen onderdelen van ons bedrijf of activa te verkopen, over te dragen of te fuseren. We kunnen tevens opteren om andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een verandering voor ons bedrijf voordoet, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als omschreven in dit Privacyverklaring.
 • Barnes kan uw persoonsgegevens doorgeven aan organisaties buiten de Europese Unie. Als er betreffende het land waar deze organisatie is gevestigd geen sprake is van een adequaatheidsbesluit zal er gebruik gemaakt worden van standaardbepalingen (ook wel ‘Standard Contractual Clauses’ of ‘SCC’s’). Onze database wordt op dit moment gehost in het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is door de Europese Commissie via een adequaatheidsbesluit als land met een voldoende mate van gegevensbescherming aangewezen.

We verzoeken alle derden om de veiligheid van uw persoonsgegevens te respecteren en deze in overeenstemming met de privacywet te verwerken. We laten externe dienstverleners die uw persoonsgegevens voor ons verwerken deze gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken, en laten hen alleen uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden verwerken en in overeenstemming met onze instructies.

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige inzage en aanpassingen. We beperken toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, tussenpersonen, opdrachtgevers en andere derden die deze voor in dit Privacyverklaring genoemde doeleinden dienen te verwerken. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen op onze instructies en ze zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures opgezet om op te treden bij (een vermoeden van) verlies of ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerd gebruik van persoonsgegevens (“datalek”) en zullen u en de van toepassing zijnde toezichthouder op de hoogte brengen van een datalek indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Barnes maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

9. Uw wettelijke rechten

Indien u in de Europese Unie gevestigd bent heeft u het recht om:

tot verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt een kopie ontvangen van uw persoonsgegevens die wij verwerken en controleren of we deze gegevens op rechtmatige wijze verwerken.

te verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die we over u bewaren. Hiermee kunt u alle onvolledige of onjuiste gegevens die we over u bewaren laten corrigeren, hoewel het mogelijk is dat we de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt moeten controleren. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren juist en actueel zijn. Houdt ons op de hoogte van wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdens de duur van uw relatie met ons.

te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen of wissen als er voor ons geen goede grond is om de verwerking ervan voort te zetten. Dit recht komt u onder meer toe als u op succesvolle wijze gebruik gemaakt heeft van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder) in het geval we uw informatie onrechtmatig verwerkt hebben of in het geval we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om de nationale wetgeving na te leven. Houd er overigens rekening mee dat wij omwille van specifieke wettelijke redenen niet altijd op uw verzoek in kunnen te gaan. Deze redenen zullen, indien van toepassing, aan u kenbaar gemaakt worden ten tijde van uw verzoek.

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien wij die gegevens verwerken op grond van een rechtmatig belang (of dat van een derde) en u hiertegen bezwaar wenst te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U heeft eveneens het recht om bezwaar aan te tekenen indien wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden verwerken. In sommige gevallen kunnen wij laten zien dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden (anders dan in het geval van direct marketing).

te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en/of op te schorten in de volgende situaties: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens controleren, gedurende de periode voor die controle; (b) in het geval ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) in het geval u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs indien wij ze niet langer nodig hebben, aangezien u ze nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; of (d) u heeft bezwaar aangetekend tegen de verwerking van uw gegevens (zoals hierboven omschreven) maar wij moeten verifiëren of wij zwaarwegende redenen hebben om deze toch te gebruiken.

te verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u of een derde partij naar uw keuze, uw persoonsgegevens aanleveren in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Let er op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan of in het geval we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

uw toestemming in te trekken, in het geval wij uitgaan van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit kan op elk gewenst moment. Niettemin zal dit geen werking hebben op de rechtmatigheid van verwerking die plaats vond voor de intrekking van uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt kunnen wij mogelijkerwijze bepaalde diensten niet (meer) aan u aanbieden. Wij zullen dit onder uw aandacht brengen als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

een klacht in te dienen. U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder (in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap. Wij zouden evenwel de kans willen krijgen om zelf aan uw zorgen tegemoet te komen, voordat u hen benadert, dus neem in eerste instantie s.v.p. contact met ons op.

Indien u een of meerdere van de hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Wat we van nu nodig kunnen hebben

Indien wij een verzoek van u ontvangen, kunnen wij u verzoeken om specifieke informatie om ons te helpen uw identiteit te controleren Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet vrijgegeven wordt aan personen die niet gerechtigd zijn deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te bespoedigen.

Tijdslimiet om te reageren

Wij trachten om op alle rechtmatige verzoeken binnen één maand te reageren. De behandeling kan langer dan een maand duren indien uw verzoek bijzonder complex is of als u een groot aantal verzoeken ingediend heeft. In zulke gevallen zullen we u daarvan binnen een maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen. Indien wij geen gevolg geven aan uw verzoek, en u bent het hier niet mee eens, kunt u hierover contact met ons opnemen of een klacht bij de bevoegde toezichthouder indienen.